ค้นเว็บไซด์นี้ :
หน้าจอแรก   บริการ   ขอความช่วยเหลือ   ข้อมูลสำนัก   ติดต่อ
บัญชีผู้ใช้ >>E-mail Address ส่วนบุคคล

 บริการเกี่ยวกับ :
บัญชีผู้ใช้
ห้องปฏิบัติการพีซี
เชื่อมต่อเครือข่าย
เครือข่ายไร้สาย
ขอใช้พื้นที่โฮมเพจ
จดทะเบียนชื่อโดเมน
ไวรัสและความปลอดภัย
การสอนทางไกล
งานฝึกอบรม
ศูนย์มัลติมีเดีย
บริการห้องประชุม
บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
พีซีคลีนิก
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
สถิติเครือข่าย
คู่มือ/แนะนำ/แบบฟอร์ม
 
 

สมาชิกประเภท


สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
การขอบัญชีผู้ใช้
ติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาร์นเตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือว่างเอกสารผ่านทางระบบรับ - ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การรับบัญชีผู้ใช้
สามารถติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หรือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ได้ที่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันทำการถัดไป หรือแจ้งความจำนงให้สำนักฯ จัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ไปยังหน่วยงานที่สังกัดได้ สามารถขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ โดยผู้ขอจะต้องยื่นแบบคำขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับนิสิต
นิสิตใหม่วิทยาเขตบางเขน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะออกบัญชีผู้ใช้ให้สำหรับนิสิตใหม่ทุกคนเมื่อเปิดเรียนใน ภาคการศึกษาแรก โดยสามารถมาขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันเปิดภาคเรียน
นิสิตใหม่วิทยาเขตกำแพงแสน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะออกบัญชีผู้ใช้ให้สำหรับนิสิตใหม่ทุกคนเมื่อเปิดภาคเรียนแรก และจะพิมพ์ใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ส่งยังคณะต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายแก่นิสิต นิสิตสามารถขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเองที่คณะที่ตนสังกัดใน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน
นิสิตใหม่โครงการพิเศษ
โครงการสามารถยื่นแบบฟอร์มแบบคำร้องขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี(แบบกลุ่ม)ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะจัดส่ง ใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ให้โครงการแจกจ่ายให้แก่นิสิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นิสิตปัจจุบันที่ไม่ใช่นิสิตใหม่
สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สามารถยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรประชาชน ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับนักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
การขอรับบัญชีผู้ใช้

ติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาร์นเตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือว่างเอกสารผ่านทางระบบรับ - ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรับบัญชีผู้ใช้
สามารถรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ได้ที่ฝ่าวระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันทำการถัดไป หรือสามารถแจ้งความจำนงให้สำนัก ฯ จัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ไปยังโรงเรียนสาธิต ฯ

สำหรับนักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การขอรับบัญชีผู้ใช้

นักเรียนส่งแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารผ่านทางระบบรับ-ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือทางไปรษณีย์ไปยัง ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรับบัญชีผู้ใช้
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะจัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ไปยังโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เพื่อส่งต่อให้แก่นักเรียนต่อไป

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
 • สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
 • นิสิตใหม่โครงการพิเศษ
 • นิสิตปัจจุบันที่ไม่ใช่นิสิตใหม่
 • นักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  แก้ไขครั้งล่าสุด : • ขอความช่วยเหลือ

  อีเมล
  คุยออนไลน์
  ติดต่อด้วยตนเองที่
  ศูนย์รับปรึกษาและประสานงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  อาคาร 1 ชั้น 2
  เคาน์เตอร์บริการ
  โทร : 0-2562-0951-5
            ต่อ 2541-2543
  จันทร์ - ศุกร์
  08.30 - 19.30 น.
  เสาร์
  09.00 - 16.00 น.


   

  หน้าจอแรก     แผนผังเว็บไซด์   แนะนำปรับปรุงเว็บไซด์     เว็บบอร์ด     โฮมเพจมหาวิทยาลัย    

  © 2548 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์